โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 182, 273 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 182, 273 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 182, 273 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 182, 273 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 182, 273 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 182, 273 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 182 คือ
12713142691182

ตัวประกอบของ 273 คือ
13713213991273

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 182, 273 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 182, 273 คือ 91

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 182, 273 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
182 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
273 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 182, 273 ออกมา คือ 7, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 182, 273 = 7 x 13 = 91

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 182, 273 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)182
273
13
)26
39
23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 182, 273 คือ = 7 x 13 = 91

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 182, 273 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 273 ด้วยจำนวนน้อย 182
        1
182
)273
182
91
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 91 ไปหาร 182
      2
91
)182
182
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 91
ตอบ ห.ร.ม.ของ 182, 273 = 91