โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 180, 360, 540 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 360, 540 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 180, 360, 540 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 180, 360, 540 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 180, 360, 540 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 360, 540 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 360 คือ
1234568910121518202430364045607290120180360

ตัวประกอบของ 540 คือ
1234569101215182027303645546090108135180270540

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 180, 360, 540 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 360, 540 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 180, 360, 540 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 3, 3, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 180, 360, 540 = 2 x 2 x 3 x 3 x 5 = 180

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 360, 540 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)180
360
540
2
)90
180
270
3
)45
90
135
3
)15
30
45
5
)5
10
15
123
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 180, 360, 540 คือ = 2 x 2 x 3 x 3 x 5 = 180
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ