โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 180, 300 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 300 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 180, 300 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 180, 300 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 180, 300 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 300 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 300 คือ
123456101215202530506075100150300

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 180, 300 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 300 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 180, 300 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 3, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 180, 300 = 2 x 2 x 3 x 5 = 60

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 300 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)180
300
2
)90
150
3
)45
75
5
)15
25
35
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 180, 300 คือ = 2 x 2 x 3 x 5 = 60

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 300 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 300 ด้วยจำนวนน้อย 180
        1
180
)300
180
120
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 120 ไปหาร 180
      1
120
)180
120
60
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 60 ไปหาร 120
      2
60
)120
120
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 60
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 180, 300 = 60