โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 180, 273 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 273 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 180, 273 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 180, 273 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 180, 273 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 273 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 273 คือ
13713213991273

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 180, 273 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 273 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 273 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
273 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 180, 273 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 273 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 273 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)180
273
6091
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 273 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 273 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 273 ด้วยจำนวนน้อย 180
        1
180
)273
180
93
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 93 ไปหาร 180
      1
93
)180
93
87
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 87 ไปหาร 93
     1
87
)93
87
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 87
    14
6
)87
84
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 273 = 3