โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 180, 240, 320 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 240, 320 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 180, 240, 320 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 180, 240, 320 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 180, 240, 320 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 240, 320 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 240 คือ
12345681012151620243040486080120240

ตัวประกอบของ 320 คือ
1245810162032406480160320

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 180, 240, 320 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 240, 320 คือ 20

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 240, 320 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
240 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
320 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 180, 240, 320 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 240, 320 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 240, 320 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)180
240
320
2
)90
120
160
5
)45
60
80
91216
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 240, 320 คือ = 2 x 2 x 5 = 20
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ