โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 180, 210, 315 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 210, 315 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 180, 210, 315 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 180, 210, 315 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 180, 210, 315 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 210, 315 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

ตัวประกอบของ 315 คือ
135791521354563105315

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 180, 210, 315 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 210, 315 คือ 15

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 180, 210, 315 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
210 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
315 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 180, 210, 315 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 210, 315 = 3 x 5 = 15

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 180, 210, 315 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)180
210
315
5
)60
70
105
121421
ตอบ ห.ร.ม.ของ 180, 210, 315 คือ = 3 x 5 = 15