โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 18, 45, 90, 180 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 45, 90, 180 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 18, 45, 90, 180 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 18, 45, 90, 180 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 18, 45, 90, 180 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 45, 90, 180 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 45 คือ
13591545

ตัวประกอบของ 90 คือ
123569101518304590

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 18, 45, 90, 180 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 18, 45, 90, 180 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 45, 90, 180 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
18 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
45 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
90 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 18, 45, 90, 180 ออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 18, 45, 90, 180 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 45, 90, 180 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)18
45
90
180
3
)6
15
30
60
251020
ตอบ ห.ร.ม.ของ 18, 45, 90, 180 คือ = 3 x 3 = 9