โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 18, 1827 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 1827 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 18, 1827 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 18, 1827 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 18, 1827 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 1827 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 1827 คือ
1379212963872032616091827

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 18, 1827 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 18, 1827 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 1827 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
18 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1827 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x7x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 18, 1827 ออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 18, 1827 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 1827 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)18
1827
3
)6
609
2203
ตอบ ห.ร.ม.ของ 18, 1827 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 1827 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1827 ด้วยจำนวนน้อย 18
       101
18
)1827
1818
9
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 18
     2
9
)18
18
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ตอบ ห.ร.ม.ของ 18, 1827 = 9
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ