โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 17640, 8827 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 17640, 8827 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 17640, 8827 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 17640, 8827 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 17640, 8827 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17640, 8827 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 17640 คือ
12345678910121415182021242830353640424549566063707284909810512012614014716818019621024525228029431536039242044149050458863073584088298011761260147017641960220525202940352844105880882017640

ตัวประกอบของ 8827 คือ
1713919767912618827

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 17640, 8827 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 17640, 8827 โดยการแยกตัวประกอบ

17640 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 7 x 7 ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบของ 17640, 8827 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 17640, 8827 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17640, 8827 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)17640
8827
25201261
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 17640, 8827 คือ = 7

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17640, 8827 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 17640 ด้วยจำนวนน้อย 8827
          1
8827
)17640
8827
8813
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 8813 ไปหาร 8827
       1
8813
)8827
8813
14
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 8813
     629
14
)8813
8806
7
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 14
     2
7
)14
14
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 17640, 8827 = 7