โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 170, 200 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 170, 200 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 170, 200 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 170, 200 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 170, 200 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 170, 200 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 170 คือ
12510173485170

ตัวประกอบของ 200 คือ
124581020254050100200

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 170, 200 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 170, 200 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 170, 200 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
170 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
200 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 170, 200 ออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 170, 200 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 170, 200 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)170
200
5
)85
100
1720
ตอบ ห.ร.ม.ของ 170, 200 คือ = 2 x 5 = 10

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 170, 200 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 200 ด้วยจำนวนน้อย 170
        1
170
)200
170
30
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 170
      5
30
)170
150
20
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 30
     1
20
)30
20
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 20
     2
10
)20
20
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 10
ตอบ ห.ร.ม.ของ 170, 200 = 10