โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 17, 51, 1751 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 51, 1751 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 17, 51, 1751 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 17, 51, 1751 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 17, 51, 1751 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 51, 1751 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 17 คือ
117

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 1751 คือ
1171031751

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 17, 51, 1751 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 51, 1751 คือ 17

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 51, 1751 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
17 แยกตัวประกอบได้ = 17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
51 แยกตัวประกอบได้ = 3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1751 แยกตัวประกอบได้ = 17x103  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 17, 51, 1751 ออกมา คือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 51, 1751 = 17

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 51, 1751 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

17
)17
51
1751
13103
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 51, 1751 คือ = 17