โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 17, 41, 170 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 41, 170 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 17, 41, 170 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 17, 41, 170 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 17, 41, 170 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 41, 170 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 17 คือ
117

ตัวประกอบของ 41 คือ
141

ตัวประกอบของ 170 คือ
12510173485170

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 17, 41, 170 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 41, 170 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 41, 170 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
17 แยกตัวประกอบได้ = 17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
41 แยกตัวประกอบได้ = 41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
170 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 17, 41, 170 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 17, 41, 170 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 41, 170 = 1