โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 169, 625 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 169, 625 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 169, 625 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 169, 625 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 169, 625 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 169, 625 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 169 คือ
113169

ตัวประกอบของ 625 คือ
1525125625

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 169, 625 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 169, 625 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 169, 625 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
169 แยกตัวประกอบได้ = 13x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
625 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 169, 625 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 169, 625 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 169, 625 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 169, 625 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 625 ด้วยจำนวนน้อย 169
        3
169
)625
507
118
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 118 ไปหาร 169
      1
118
)169
118
51
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 51 ไปหาร 118
      2
51
)118
102
16
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 51
     3
16
)51
48
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 16
     5
3
)16
15
1
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 3
    3
1
)3
3
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 169, 625 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ