โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 168, 210, 388 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 168, 210, 388 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 168, 210, 388 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 168, 210, 388 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 168, 210, 388 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 168, 210, 388 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

ตัวประกอบของ 388 คือ
12497194388

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 168, 210, 388 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 168, 210, 388 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 168, 210, 388 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
210 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
388 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x97  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 168, 210, 388 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 168, 210, 388 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 168, 210, 388 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)168
210
388
84105194
ตอบ ห.ร.ม.ของ 168, 210, 388 คือ = 2