โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1620, 2070 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1620, 2070 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1620, 2070 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1620, 2070 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1620, 2070 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1620, 2070 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1620 คือ
1234569101215182027303645546081901081351621802703244055408101620

ตัวประกอบของ 2070 คือ
12356910151823304546699011513820723034541469010352070

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1620, 2070 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1620, 2070 คือ 90

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1620, 2070 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1620 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2070 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1620, 2070 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1620, 2070 = 2 x 3 x 3 x 5 = 90

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1620, 2070 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)1620
2070
3
)810
1035
3
)270
345
5
)90
115
1823
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1620, 2070 คือ = 2 x 3 x 3 x 5 = 90

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1620, 2070 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 2070 ด้วยจำนวนน้อย 1620
         1
1620
)2070
1620
450
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 450 ไปหาร 1620
       3
450
)1620
1350
270
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 270 ไปหาร 450
      1
270
)450
270
180
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 180 ไปหาร 270
      1
180
)270
180
90
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 90 ไปหาร 180
      2
90
)180
180
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 90
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1620, 2070 = 90