โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 162, 198, 234 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 162, 198, 234 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 162, 198, 234 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 162, 198, 234 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 162, 198, 234 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 162, 198, 234 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 162 คือ
1236918275481162

ตัวประกอบของ 198 คือ
12369111822336699198

ตัวประกอบของ 234 คือ
123691318263978117234

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 162, 198, 234 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 162, 198, 234 คือ 18

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 162, 198, 234 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
162 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
198 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
234 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 162, 198, 234 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 162, 198, 234 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 162, 198, 234 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)162
198
234
3
)81
99
117
3
)27
33
39
91113
ตอบ ห.ร.ม.ของ 162, 198, 234 คือ = 2 x 3 x 3 = 18
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ