โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1525, 152535 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1525, 152535 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1525, 152535 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1525, 152535 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1525, 152535 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1525, 152535 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1525 คือ
1525613051525

ตัวประกอบของ 152535 คือ
13515101693050750845152535

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1525, 152535 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1525, 152535 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1525, 152535 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1525 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x61  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
152535 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x10169  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1525, 152535 ออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1525, 152535 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1525, 152535 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)1525
152535
30530507
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1525, 152535 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1525, 152535 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 152535 ด้วยจำนวนน้อย 1525
         100
1525
)152535
152500
35
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 35 ไปหาร 1525
      43
35
)1525
1505
20
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 35
     1
20
)35
20
15
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 20
     1
15
)20
15
5
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 15
     3
5
)15
15
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1525, 152535 = 5