โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 150, 450 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 450 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 150, 450 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 150, 450 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 150, 450 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 450 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 450 คือ
123569101518253045507590150225450

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 150, 450 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 450 คือ 150

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 450 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
450 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 150, 450 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 450 = 2 x 3 x 5 x 5 = 150

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 450 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)150
450
3
)75
225
5
)25
75
5
)5
15
13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 450 คือ = 2 x 3 x 5 x 5 = 150

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 450 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 450 ด้วยจำนวนน้อย 150
        3
150
)450
450
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 150
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 450 = 150