โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 150, 300, 350 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 300, 350 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 150, 300, 350 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 150, 300, 350 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 150, 300, 350 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 300, 350 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 300 คือ
123456101215202530506075100150300

ตัวประกอบของ 350 คือ
1257101425355070175350

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 150, 300, 350 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 300, 350 คือ 50

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 300, 350 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
300 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
350 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 150, 300, 350 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 300, 350 = 2 x 5 x 5 = 50

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 300, 350 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)150
300
350
5
)75
150
175
5
)15
30
35
367
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 300, 350 คือ = 2 x 5 x 5 = 50