โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 150, 250, 500 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 250, 500 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 150, 250, 500 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 150, 250, 500 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 150, 250, 500 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 250, 500 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 250 คือ
125102550125250

ตัวประกอบของ 500 คือ
124510202550100125250500

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 150, 250, 500 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 250, 500 คือ 50

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 250, 500 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
250 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
500 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 150, 250, 500 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 250, 500 = 2 x 5 x 5 = 50

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 250, 500 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)150
250
500
5
)75
125
250
5
)15
25
50
3510
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 250, 500 คือ = 2 x 5 x 5 = 50
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ