โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 150, 220 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 220 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 150, 220 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 150, 220 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 150, 220 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 220 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 220 คือ
1245101120224455110220

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 150, 220 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 220 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 220 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
220 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 150, 220 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 220 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 220 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)150
220
5
)75
110
1522
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 220 คือ = 2 x 5 = 10

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 220 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 220 ด้วยจำนวนน้อย 150
        1
150
)220
150
70
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 70 ไปหาร 150
      2
70
)150
140
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 70
     7
10
)70
70
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 10
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 220 = 10