โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 150, 210 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 210 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 150, 210 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 150, 210 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 150, 210 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 210 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 150, 210 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 210 คือ 30

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 150, 210 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
210 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 150, 210 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 210 = 2 x 3 x 5 = 30

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 210 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)150
210
3
)75
105
5
)25
35
57
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 210 คือ = 2 x 3 x 5 = 30

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 150, 210 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 210 ด้วยจำนวนน้อย 150
        1
150
)210
150
60
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 60 ไปหาร 150
      2
60
)150
120
30
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 60
     2
30
)60
60
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 30
ตอบ ห.ร.ม.ของ 150, 210 = 30