โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 75, 3451 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 75, 3451 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 75, 3451 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 75, 3451 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 75, 3451 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 75, 3451 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 3451 คือ
1717291192034933451

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 75, 3451 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 75, 3451 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 75, 3451 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
75 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3451 แยกตัวประกอบได้ = 7x17x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 15, 75, 3451 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 15, 75, 3451 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 75, 3451 = 1