โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 75, 1575 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 75, 1575 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 75, 1575 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 75, 1575 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 75, 1575 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 75, 1575 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 1575 คือ
13579152125354563751051752253155251575

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 15, 75, 1575 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 75, 1575 คือ 15

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 75, 1575 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
75 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1575 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 15, 75, 1575 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 75, 1575 = 3 x 5 = 15

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 75, 1575 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)15
75
1575
5
)5
25
525
15105
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 75, 1575 คือ = 3 x 5 = 15