โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 18, 30, 15186 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 18, 30, 15186 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 18, 30, 15186 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 18, 30, 15186 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 18, 30, 15186 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 18, 30, 15186 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

ตัวประกอบของ 15186 คือ
123625315062759315186

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 15, 18, 30, 15186 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 18, 30, 15186 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 18, 30, 15186 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
18 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
30 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
15186 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x2531  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 15, 18, 30, 15186 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 18, 30, 15186 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 18, 30, 15186 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)15
18
30
15186
56105062
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 18, 30, 15186 คือ = 3