โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 1530 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 1530 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 1530 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 1530 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 1530 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 1530 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 1530 คือ
123569101517183034455185901021531702553065107651530

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 1530 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 1530 คือ 15

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 1530 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1530 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 15, 1530 ออกมา คือ 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 1530 = 3 x 5 = 15

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 1530 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)15
1530
5
)5
510
1102
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 1530 คือ = 3 x 5 = 15

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 1530 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1530 ด้วยจำนวนน้อย 15
       102
15
)1530
1530
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 15
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 1530 = 15