โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 148, 364 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 148, 364 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 148, 364 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 148, 364 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 148, 364 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 148, 364 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 148 คือ
1243774148

ตัวประกอบของ 364 คือ
1247131426285291182364

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 148, 364 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 148, 364 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 148, 364 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
148 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
364 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 148, 364 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 148, 364 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 148, 364 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)148
364
2
)74
182
3791
ตอบ ห.ร.ม.ของ 148, 364 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 148, 364 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 364 ด้วยจำนวนน้อย 148
        2
148
)364
296
68
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 68 ไปหาร 148
      2
68
)148
136
12
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 68
     5
12
)68
60
8
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 12
     1
8
)12
8
4
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 8
    2
4
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 148, 364 = 4