โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 147, 189 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 147, 189 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 147, 189 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 147, 189 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 147, 189 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 147, 189 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 147 คือ
1372149147

ตัวประกอบของ 189 คือ
1379212763189

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 147, 189 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 147, 189 คือ 21

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 147, 189 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
147 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
189 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 147, 189 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 147, 189 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 147, 189 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)147
189
7
)49
63
79
ตอบ ห.ร.ม.ของ 147, 189 คือ = 3 x 7 = 21

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 147, 189 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 189 ด้วยจำนวนน้อย 147
        1
147
)189
147
42
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 42 ไปหาร 147
      3
42
)147
126
21
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 42
     2
21
)42
42
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 21
ตอบ ห.ร.ม.ของ 147, 189 = 21