โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 146, 292, 1168 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 146, 292, 1168 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 146, 292, 1168 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 146, 292, 1168 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 146, 292, 1168 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 146, 292, 1168 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 146 คือ
1273146

ตัวประกอบของ 292 คือ
12473146292

ตัวประกอบของ 1168 คือ
124816731462925841168

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 146, 292, 1168 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 146, 292, 1168 คือ 146

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 146, 292, 1168 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
146 แยกตัวประกอบได้ = 2x73  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
292 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x73  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x73  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 146, 292, 1168 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 73
ตอบ ห.ร.ม.ของ 146, 292, 1168 = 2 x 73 = 146

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 146, 292, 1168 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)146
292
1168
73
)73
146
584
128
ตอบ ห.ร.ม.ของ 146, 292, 1168 คือ = 2 x 73 = 146