โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 145, 369 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 145, 369 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 145, 369 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 145, 369 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 145, 369 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 145, 369 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 145 คือ
1529145

ตัวประกอบของ 369 คือ
13941123369

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 145, 369 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 145, 369 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 145, 369 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
145 แยกตัวประกอบได้ = 5x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
369 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 145, 369 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 145, 369 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 145, 369 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 145, 369 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 369 ด้วยจำนวนน้อย 145
        2
145
)369
290
79
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 79 ไปหาร 145
      1
79
)145
79
66
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 66 ไปหาร 79
     1
66
)79
66
13
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 66
     5
13
)66
65
1
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 13
    13
1
)13
13
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 145, 369 = 1