โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 144, 512 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 144, 512 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 144, 512 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 144, 512 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 144, 512 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 512 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

ตัวประกอบของ 512 คือ
1248163264128256512

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 144, 512 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 512 คือ 16

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 144, 512 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
144 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
512 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 144, 512 ออกมา คือ 2, 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 512 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 512 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)144
512
2
)72
256
2
)36
128
2
)18
64
932
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 512 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 512 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 512 ด้วยจำนวนน้อย 144
        3
144
)512
432
80
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 80 ไปหาร 144
      1
80
)144
80
64
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 64 ไปหาร 80
     1
64
)80
64
16
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 64
     4
16
)64
64
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 16
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 512 = 16