โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 143, 156 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 143, 156 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 143, 156 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 143, 156 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 143, 156 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 143, 156 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 143 คือ
11113143

ตัวประกอบของ 156 คือ
12346121326395278156

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 143, 156 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 143, 156 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 143, 156 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
143 แยกตัวประกอบได้ = 11x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
156 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 143, 156 ออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 143, 156 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 143, 156 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)143
156
1112
ตอบ ห.ร.ม.ของ 143, 156 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 143, 156 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 156 ด้วยจำนวนน้อย 143
        1
143
)156
143
13
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 143
     11
13
)143
143
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 143, 156 = 13