โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 140, 210, 280 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 140, 210, 280 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 140, 210, 280 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 140, 210, 280 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 140, 210, 280 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 140, 210, 280 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

ตัวประกอบของ 280 คือ
1245781014202835405670140280

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 140, 210, 280 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 140, 210, 280 คือ 70

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 140, 210, 280 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
140 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
210 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
280 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 140, 210, 280 ออกมา คือ 2, 5, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 140, 210, 280 = 2 x 5 x 7 = 70

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 140, 210, 280 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)140
210
280
5
)70
105
140
7
)14
21
28
234
ตอบ ห.ร.ม.ของ 140, 210, 280 คือ = 2 x 5 x 7 = 70