โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 14, 44, 154 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 44, 154 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14, 44, 154 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 44, 154 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 14, 44, 154 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 44, 154 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 44 คือ
124112244

ตัวประกอบของ 154 คือ
12711142277154

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 14, 44, 154 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 44, 154 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 44, 154 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
44 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
154 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 14, 44, 154 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 44, 154 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 44, 154 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)14
44
154
72277
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 44, 154 คือ = 2