โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 14, 22, 30 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 22, 30 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14, 22, 30 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 22, 30 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 14, 22, 30 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 22, 30 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 22 คือ
121122

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 22, 30 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 22, 30 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 22, 30 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
22 แยกตัวประกอบได้ = 2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
30 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 14, 22, 30 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 22, 30 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 22, 30 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)14
22
30
71115
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 22, 30 คือ = 2