โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 135, 225, 360 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 135, 225, 360 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 135, 225, 360 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 135, 225, 360 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 135, 225, 360 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 135, 225, 360 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

ตัวประกอบของ 225 คือ
135915254575225

ตัวประกอบของ 360 คือ
1234568910121518202430364045607290120180360

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 135, 225, 360 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 135, 225, 360 คือ 45

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 135, 225, 360 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
135 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
225 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
360 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 135, 225, 360 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 135, 225, 360 = 3 x 3 x 5 = 45

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 135, 225, 360 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)135
225
360
3
)45
75
120
5
)15
25
40
358
ตอบ ห.ร.ม.ของ 135, 225, 360 คือ = 3 x 3 x 5 = 45