โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 135, 207 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 135, 207 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 135, 207 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 135, 207 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 135, 207 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 135, 207 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

ตัวประกอบของ 207 คือ
1392369207

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 135, 207 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 135, 207 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 135, 207 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
135 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
207 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 135, 207 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 135, 207 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 135, 207 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)135
207
3
)45
69
1523
ตอบ ห.ร.ม.ของ 135, 207 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 135, 207 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 207 ด้วยจำนวนน้อย 135
        1
135
)207
135
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 135
      1
72
)135
72
63
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 63 ไปหาร 72
     1
63
)72
63
9
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 63
     7
9
)63
63
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ตอบ ห.ร.ม.ของ 135, 207 = 9