โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 132, 242, 374 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 132, 242, 374 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 132, 242, 374 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 132, 242, 374 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 132, 242, 374 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 132, 242, 374 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 132 คือ
12346111222334466132

ตัวประกอบของ 242 คือ
121122121242

ตัวประกอบของ 374 คือ
1211172234187374

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 132, 242, 374 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 132, 242, 374 คือ 22

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 132, 242, 374 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
132 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
242 แยกตัวประกอบได้ = 2x11x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
374 แยกตัวประกอบได้ = 2x11x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 132, 242, 374 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 11
ตอบ ห.ร.ม.ของ 132, 242, 374 = 2 x 11 = 22

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 132, 242, 374 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)132
242
374
11
)66
121
187
61117
ตอบ ห.ร.ม.ของ 132, 242, 374 คือ = 2 x 11 = 22