โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 132, 152, 198 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 132, 152, 198 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 132, 152, 198 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 132, 152, 198 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 132, 152, 198 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 132, 152, 198 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 132 คือ
12346111222334466132

ตัวประกอบของ 152 คือ
1248193876152

ตัวประกอบของ 198 คือ
12369111822336699198

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 132, 152, 198 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 132, 152, 198 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 132, 152, 198 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
132 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
152 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
198 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 132, 152, 198 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 132, 152, 198 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 132, 152, 198 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)132
152
198
667699
ตอบ ห.ร.ม.ของ 132, 152, 198 คือ = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ