โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 130, 546 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 130, 546 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 130, 546 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 130, 546 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 130, 546 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 130, 546 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 130 คือ
12510132665130

ตัวประกอบของ 546 คือ
123671314212639427891182273546

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 130, 546 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 546 คือ 26

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 130, 546 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
130 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
546 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 130, 546 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 546 = 2 x 13 = 26

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 130, 546 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)130
546
13
)65
273
521
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 546 คือ = 2 x 13 = 26

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 130, 546 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 546 ด้วยจำนวนน้อย 130
        4
130
)546
520
26
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 26 ไปหาร 130
      5
26
)130
130
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 26
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 546 = 26
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ