โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 13, 182, 208 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 13, 182, 208 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 13, 182, 208 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 13, 182, 208 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 13, 182, 208 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 13, 182, 208 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 13 คือ
113

ตัวประกอบของ 182 คือ
12713142691182

ตัวประกอบของ 208 คือ
124813162652104208

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 13, 182, 208 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 13, 182, 208 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 13, 182, 208 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
13 แยกตัวประกอบได้ = 13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
182 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
208 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 13, 182, 208 ออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 13, 182, 208 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 13, 182, 208 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)13
182
208
11416
ตอบ ห.ร.ม.ของ 13, 182, 208 คือ = 13