โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 129, 150 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 129, 150 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 129, 150 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 129, 150 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 129, 150 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 129, 150 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 129 คือ
1343129

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 129, 150 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 129, 150 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 129, 150 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
129 แยกตัวประกอบได้ = 3x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 129, 150 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 129, 150 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 129, 150 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)129
150
4350
ตอบ ห.ร.ม.ของ 129, 150 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 129, 150 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 150 ด้วยจำนวนน้อย 129
        1
129
)150
129
21
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 129
      6
21
)129
126
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 21
     7
3
)21
21
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 129, 150 = 3