โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 128, 149, 191 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 128, 149, 191 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 128, 149, 191 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 128, 149, 191 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 128, 149, 191 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 128, 149, 191 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 128 คือ
1248163264128

ตัวประกอบของ 149 คือ
1149

ตัวประกอบของ 191 คือ
1191

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 128, 149, 191 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 128, 149, 191 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 128, 149, 191 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
128 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
149 แยกตัวประกอบได้ = 149  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
191 แยกตัวประกอบได้ = 191  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 128, 149, 191 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 128, 149, 191 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 128, 149, 191 = 1