โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 126, 258 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 258 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 126, 258 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 126, 258 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 126, 258 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 258 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

ตัวประกอบของ 258 คือ
12364386129258

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 126, 258 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 258 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 258 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
258 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 126, 258 ออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 258 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 258 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)126
258
3
)63
129
2143
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 258 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 258 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 258 ด้วยจำนวนน้อย 126
        2
126
)258
252
6
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 126
     21
6
)126
126
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 258 = 6