โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 126, 198 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 198 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 126, 198 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 126, 198 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 126, 198 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 198 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

ตัวประกอบของ 198 คือ
12369111822336699198

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 126, 198 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 198 คือ 18

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 198 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
198 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 126, 198 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 198 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 198 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)126
198
3
)63
99
3
)21
33
711
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 198 คือ = 2 x 3 x 3 = 18

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 198 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 198 ด้วยจำนวนน้อย 126
        1
126
)198
126
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 126
      1
72
)126
72
54
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 54 ไปหาร 72
     1
54
)72
54
18
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 54
     3
18
)54
54
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 18
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 198 = 18