โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 126, 180, 420 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 180, 420 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 126, 180, 420 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 126, 180, 420 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 126, 180, 420 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 180, 420 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 420 คือ
123456710121415202128303542607084105140210420

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 126, 180, 420 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 180, 420 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 180, 420 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
420 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 126, 180, 420 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 180, 420 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 180, 420 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)126
180
420
3
)63
90
210
213070
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 180, 420 คือ = 2 x 3 = 6