โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 126, 162 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 162 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 126, 162 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 126, 162 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 126, 162 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 162 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

ตัวประกอบของ 162 คือ
1236918275481162

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 126, 162 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 162 คือ 18

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 126, 162 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
162 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 126, 162 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 162 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 162 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)126
162
3
)63
81
3
)21
27
79
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 162 คือ = 2 x 3 x 3 = 18

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 126, 162 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 162 ด้วยจำนวนน้อย 126
        1
126
)162
126
36
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 36 ไปหาร 126
      3
36
)126
108
18
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 36
     2
18
)36
36
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 18
ตอบ ห.ร.ม.ของ 126, 162 = 18