โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 125, 250 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 125, 250 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 125, 250 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 125, 250 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 125, 250 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 125, 250 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 125 คือ
1525125

ตัวประกอบของ 250 คือ
125102550125250

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 125, 250 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 125, 250 คือ 125

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 125, 250 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
125 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
250 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 125, 250 ออกมา คือ 5, 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 125, 250 = 5 x 5 x 5 = 125

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 125, 250 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)125
250
5
)25
50
5
)5
10
12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 125, 250 คือ = 5 x 5 x 5 = 125

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 125, 250 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 250 ด้วยจำนวนน้อย 125
        2
125
)250
250
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 125
ตอบ ห.ร.ม.ของ 125, 250 = 125