โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 124, 145, 187 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 124, 145, 187 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 124, 145, 187 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 124, 145, 187 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 124, 145, 187 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 124, 145, 187 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 124 คือ
1243162124

ตัวประกอบของ 145 คือ
1529145

ตัวประกอบของ 187 คือ
11117187

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 124, 145, 187 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 124, 145, 187 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 124, 145, 187 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
124 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
145 แยกตัวประกอบได้ = 5x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
187 แยกตัวประกอบได้ = 11x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 124, 145, 187 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 124, 145, 187 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 124, 145, 187 = 1