โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1204, 7508 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1204, 7508 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1204, 7508 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1204, 7508 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1204, 7508 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1204, 7508 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1204 คือ
1247142843861723016021204

ตัวประกอบของ 7508 คือ
124187737547508

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1204, 7508 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1204, 7508 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1204, 7508 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1204 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7508 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x1877  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1204, 7508 ออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1204, 7508 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1204, 7508 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)1204
7508
2
)602
3754
3011877
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1204, 7508 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1204, 7508 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 7508 ด้วยจำนวนน้อย 1204
         6
1204
)7508
7224
284
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 284 ไปหาร 1204
       4
284
)1204
1136
68
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 68 ไปหาร 284
      4
68
)284
272
12
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 68
     5
12
)68
60
8
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 12
     1
8
)12
8
4
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 8
    2
4
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1204, 7508 = 4